תנאי שימוש של “סקיפר”

עודכן לאחרונה: יוני, 2013

 

T.Saver Solutions Ltd. או טי.סייבר פתרונות בע”מ (להלן – “טי.סייבר” או “אנחנו” או “החברה“) מברכת אתכם (להלן – “המשתמש\ים” או “אתה“) על בחירתם להשתמש בפלטפורמת חסכון זמן מבוססת שירותי ענן שלנו, המאפשרת למשתמשים ולבתי עסק לחסוך זמן יקר ע”י ניהול תור ההמתנה שבבית העסק באמצעות הפלטפורמה שלנו כפי שיוסבר בהמשך (להלן –”השירות\ים” או “סקיפר” המוגדרים ביתר פירוט בהמשך). תנאי השימוש אשר מפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש“) חלים על השימוש שלך באפליקציה ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת http://www.skeeperapp.com/ (להלן – “אתר האינטרנט” או “האתר“) ועל השימוש שלך בשירותים של החברה, אשר יסופקו לך באמצעותם. למען הסר ספק, המונח “משתמשים” נועד לכלול את ספקי השירות, משתמשי הקצה וכל מי שמבקר באתר החברה כפי שיוסבר בהמשך.

 • הסכמה לתנאי השימוש:

 

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה לאתר אינטרנט זה, בעצם השימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים ו/או בעצם העברת דו”חות (כפי שמונח זה מוגדר להלן) לחברה, ובפרט בעצם רישומך לאתר האינטרנט ופתיחת חשבון משתמש (כמפורט להלן) הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב”מדיניות הפרטיות” של החברה המופיעים בכתובת https://www.skeeperapp.co.il/privacy-policy/  (להלן – “התנאים“), ואתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו\או בשירותים, ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר האינטרנט או מגישה אליו, ומכל שימוש בשירותים. שים לב: במידה וקיימת סתירה בין התנאים שבעברית לתנאים המפורסמים באתר החברה באנגלית, יגבר הנוסח באנגלית ועל כן עלייך לקרוא ולהסכים גם לנוסח התנאים באנגלית המפורסמים ב: http://www.skeeperapp.com/license-agreement/

 • האתר והשירותים:

“סקיפר” מאפשרת לבתי עסק פרטיים, גופים ממשלתיים וציבוריים וספקי שירות אחרים (להלן, “ספקי שירות“) לנהל את תורי ההמתנה או רשימות ההמתנה שבבית העסק במערכת ממחושבת המבוססת שירותי ענן, ומאפשרת בתוך כך ללקוחות הספקים (להלן, “משתמשי הקצה“) “לדלג”  על התור בכך שימתינו לתורם בכל מקום אחר, מלבד התור עצמו, תוך כדי שהם מקבלים עדכונים בזמן אמת בנוגע להתקדמות התור ישירות לאפליקציית “סקיפר” המתוקנת במכשיר הנייד שברשותם. בנוסף, ספקי השירות יכולים להיעזר בשירות על מנת לנהל תוכניות לקידום מכירות וקמפיינים אחרים, למשל תוכניות מועדון לקוחות נאמנים (להלן, “קמפיינים“).

שים לב: “סקיפר” הוא שירות שנועד לסייע ולהקל על הממשק שבין משתמשי הקצה לספקי השירות, אולם טי.סייבר לא תהא אחראית לאיכות השירותים ו\או המוצרים שניתנים ע”י ספקי השירות. טי.סייבר אינה מעניקה חסות או מקדמת ספק שירות זה או אחר ו\או מוצרים או שירותים המסופקים ע”י ספקי השירות ומוזכרים באתר ו\או השירות. טי.סייבר לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע משימוש או אי-היכולת להשתמש במוצרים ו\או שירותים הניתנים ע”י ספקי השירות.

הנך מסכים ומכיר בכך שהשימוש באתר ו\או השירות הוא לחלוטין, במידת המותר בדין, באחריותך בלבד.

 • רישום לשירות והחשבון שלך:

 

ספקי שירות חייבים ליצור חשבון משתמש (להלן – “חשבון“) על מנת להשתמש בשירות. לעומת זאת משתמשי קצה אינם חייבים ברישום על מנת להשתמש בשירותים הבסיסיים שבשירות; אולם השימוש בשירותים המתקדמים של השירות חייב ברישום ויצירת חשבון. הרישום ויצירת החשבון הם בחינם. הרישום יכול להתבצע באחת מהדרכים הבאות: (1) הרישום יכול להתבצע ישירות על-ידי מילוי טופס הרישום באתר בכתובת: http://www.skeeperapp.com  (2) הרישום יכול להתבצע באמצעות חשבון משתמש באתר צד-שלישי (למשל חשבון הפייסבוק או גוגל שברשותך) (רישום כאמור משמעו שימוש בשם המשתמש והסיסמה של חשבון המשתמש באתר צד-שלישי על מנת להשתמש בשירותים שלנו).

 

מידע נוסף הנוגע לרישום ולמידע שנאסף אודותייך עקב הרישום ויצירת החשבון נמצא במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת: https://www.skeeperapp.com/privacy-policy   (לרבות לעניין הרשאתך כי טי.סייבר תקבל גישה למידע האישי המופיע בחשבון המשתמש באתר צד-שלישי).

 

עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני מדויקת. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה.

 

אם ברצונך לשנות סיסמה, לשחזר סיסמה, ו\או לשנות את שם משתמש בחשבון שלך אתה יכול להיכנס לעמוד הבא: http://t-saver.net . אם ברצונך למחוק את החשבון הינך רשאי לפנות אלינו בכתובת info@tsaver.co.il . ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

 • ספקי שירות:

 

 • תמורה. ספק השירות ישלים לטי.סייבר סכום מסוים חודשי במועדים כאלו ואחרים כפישייקבע בהזמנת העבודה (להלן, “ההזמנה“) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל הסכומים המשולמים תחת הסכם זה אינם כוללים מס מכירות, שימוש, מע”מ או כל תשלום אחר בחוק. ספק השירות ישלם את כל תשלומי המס הקשורים בהסכם זה, למעט מס אשר אמור להיות משולם בגין הכנסות טי.סייבר.
 • תוקף וסיום השירות. השירות יהא בתוקף מרגע שהתקבלה ההזמנה בטי.סייבר. ספק השירות או טי.סייבר (להלן, לחוד “צד” וביחד “הצדדים) רשאים להודיע לצד השני על סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובלבד שהודעה זו נעשית בכתב (הודעות על סיום השירות לטי.סייבר יישלחו ל:info@tsaver.co.il ). השירות יסתיים 24 שעות ממועד קבלת תגובה על קבלת הודעת הביטול בידי הצד השני, אשר תעשה בכתב גם היא. למען הסר ספק, ספק השירות ישלם על החודש בו בוטל השירות במלואו, אלא אם כן בוטל השירות בידי טי.סייבר.
 • סודיות. “מידע סודי” פירושו כל מידע טכני, מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג ובכל תצורה, אשר מהווה את רכושו וקניינו של מי מהצדדים או מהווה סוד מסחרי או שיש בו כדי לחשוף מידע עסקי כלשהו על עסקיו של אותו צד, לרבות, כל מידע מסחרי ו/או טכני בקשר עם כלל או החברה, אשר הגיע לידיעת מי מהצדדים במישרין או בעקיפין, במהלך או בקשר עם השירות. מידע סודי לא יכלול: מידע שהוא נחלת הציבור הרחב או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת הסכם זה. (2) מידע שהיה בידי מקבל המידע עובר להתקשרותו בהסכם זה (3) מידע שנתקבל מצד שלישי ואשר אין בנסיבות מסירתו כדי לעורר חשש של ממש כי מוסר המידע לא היה זכאי לכך על פי דין (4) מידע שפותח על ידי צד להסכם באופן עצמאי ללא שימוש במידע הסודי של הצד השני ו/או כל חלק ממנו. ו/או (5) מידע שצד נדרש לגלות על פי דין. הצדדים מתחייבים ומסכימים בזאת: (1) לשמור בסודיות מוחלטת את המידע הסודי שהגיע לידיעתם במסגרת הסכם זה ובמסגרת הענקת הרישיון לכלל ולנהוג בו במידת סודיות זהה לזו הנהוגה לגבי מידע סודי השייך להם אך לא פחות מרמה סבירה ומקובלת של זהירות; (2) כי לא יעשו- הם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם- כל שימוש במידע הסודי של הצד השני זולת לשם שימוש בשירות על פי תנאי הסכם זה. הצדדים מתחייבים שלא להעתיק את המידע הסודי, כולו או מקצתו, ולא לגלותו ו/או להעבירו לצד שלישי כלשהו. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי דרישת רשות מוסמכת ו/או צו בית משפט המורה על גילוי כאמור ובלבד שהצד המגלה לא ימסור המידע בטרם הודיע על כך לצד השני, ככל שניתן לו על פי דין, ונתן לו אפשרות להתנגד לצו כאמור ובכל מקרה גילוי כאמור יעשה במינימום ההכרחי; (3) כי התחייבויות הצדדים שבסעיף זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תקופת ההתקשרות ועד אשר המידע הסודי ייהפך לנחלת הכלל באמצעים כשרים; ו-(4) כי עם סיום תקופת ההתקשרות שני הצדדים יחזירו כל מידע הקשר למידע הסודי לצדי השני.
 • שימושים אסורים:

 

כתנאי לשימושך באתר ו\או בשירות הנך מצגי ומתחייב כלפיי החברה כי:

 

 

 • לא תעביר כל זכות המוענקת לך בהסכם זה ובמהלך השירות לצד שלישי. לרבות זכות השימוש בשירות (הן כספק שירות והן כמשתמש קצה). כל העברת זכות לצד שלישי תהיה בטלה מדעיקרא (מבלי לגרוע מהסעדים והתרופות האחרים להן זכאית טי סייבר).
 • לא תפר את התנאים בהסכם זה;
 • שהנך בעל הכשירות המשפטית להיכנס להסכם זה, כיחיד או כנציג העסק שבו אתה עובד, ולקיים התחייבויותיך לפי הסכם זה כמיטב יכולתך; ו-
 • בביצוע הסכם זה אינך מפר הסכם שהנך מחויב בו על פי חוק כלפיי צד שלישי.

 

 

 • שימושים אסורים:

 

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באתר האינטרנט של טי.סייבר. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של טי.סייבר) לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר האינטרנט ו\או לשירותים ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך):  (i)להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה ו/או בפלט; (ii) לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בפלט בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים או הפלט מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה; (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה או הפלט (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר האינטרנט, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים באתר אינטרנט זה ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימוש ב”רובוט”, “עכביש” (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (v) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר אינטרנט זה, כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, Time Bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים; (vii) לפגוע בפעולתו של אתר אינטרנט זה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר אינטרנט זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ו\או לאתר אינטרנט זה ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בפלט ו\או בתוכן כלשהו באתר; (ix) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של אתר אינטרנט זה ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה; (x) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר מופיעים באתר אינטרנט זה; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מאתר אינטרנט זה ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מהחברה; (xii) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (xiii) להשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (xiv) לעשות שימוש באתר, בשירותים, בתכנים ו/או בפלט למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש; או (xv) להפר אי אילו מתנאים אלה.

 • Apple:

במידה ואתה משתמש בשירות באמצעות מכשיר תוצרת חברת Apple Inc., אתה מסכים לכך ש:

 • תנאי שימוש אלה אינם מטילים על חברת Apple Inc. חובה או התחייבות כלשהן כלפיך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל חובה לספק לך תמיכה או תחזוקה בקשר לשירות;
 • לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד Apple Inc. בקשר עם השירות או תנאי שימוש אלה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טענות, דרישות או תביעות בקשר עם תמיכה או תחזוקה, הפרת זכויות קניין רוחני, אחריות, הגנת הצרכן או תאימות לחוק או לרגולציה;
 • Apple Inc. וחברות הבת שלה הינן מוטבי צד שלישי לתנאי שימוש אלה. בהסכמתך לתנאי שימוש אלה, מוענקת ל-Apple Inc. הזכות (ומיוחסת לה קבלת הזכות), לאכוף את תנאי שימוש אלה כלפיך, כמוטב צד שלישי.
 • זכויות קניין רוחני:

 

האתר, השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות,  טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של האתר ו\או השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, “הקניין הרוחני“) שייכים ו\או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל, ארה”ב ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע “הנדסה הפוכה”, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.

 

הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים שבאתר הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו\או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של טי.סייבר או של מעניקי הרישיון לטי.סייבר, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.

 • סימני מסחר ושמות מסחר:

 

“טי.סייבר”, “סקיפר”, “T.Saver”, “SKEEPER” וכל הלוגוים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם האתר ו\או השירותים (“סימני מסחר של החברה“) הם כולם סימני מסחר ו\או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהם אחרים ולוגוים שיכולים להופיע באתר ו\או שירותים שייכים לבעליהם (“סימני מסחר של צדדים שלישיים“). לא ניתנה זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו אלא אם כן שימוש כזה הורשה באופן מפורש בתנאים.

 • קישורים לאתרי צדי שלישי:

 

האתר עלול להכיל קישורים לאתרי צד שלישי (“אתרי צד שלישי“), בין אם קישורים אלו הוגשו ע”י החברה או ע”י צד שלישי. הנך מכיר בכך שלחברה אין כל שליטה על אותם אתרים, והנך מכרי בכך שהחברה אינה לא תהא אחראית לזמינות של אותם אתרי צד שלישי וכי החברה אינה מקנה חסות ולא תהא אחראית לתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. הנך מסכים ומכיר בכך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או נטען שנגרם, בקשר עם או כתוצאה משימוש בתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. רוב אתרי צד שלישי מכילים מסמכים משפטיים בנוגע לשימוש ומדיניות איסוף המידע באותם אתרים. זה תמיד רעיון טוב לקרוא את אותם מסמכים לפני השימוש באותם אתרים.

 • מדיניות הפרטיות:

טי.סייבר מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו מבקרים באתר האינטרנט ו\או כאשר הם משתמשים בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות https://www.skeeperapp.co.il/privacy-policy/ .

 • זמינות האתר ו\או השירותים:

 

הזמינות של האתר ו\או השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי האתר ו\או השירותים יהיו זמינים תמיד ו\או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות.

 • שינויים לאתר ו\או שירותים:

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האתר ו\או השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים אשר נכללים באתר אינטרנט זה.

 • הסרת אחריות:

 

האתר ו\או השירותים, לרבות התכנים הניתנים למשתמשים “כמות שהם” (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות,  או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש באתר ו\או בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש באתר ו\או בשירותים, וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, שלמות, תועלתיות ויעילות התכנים אשר נכללים באתר ו\או בשירות לרבות, אך לא רק, איכות השירותים והמוצרים הניתנים או נמכרים ע”י ספקי השירות.

 

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לשימוש בשירותים והמוצרים הניתנים או נמכרים ע”י ספקי השירות אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים,לרבות השירותים והמוצרים הניתנים או נמכרים ע”י ספקי השירות, או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.

 

החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.

שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר ו\או בשירותים) הם באחריותך הבלעדית.

 • הגבלת אחריות:

 

החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באתר אינטרנט זה, בשירותים, בתכנים, בשירותים והמוצרים הניתנים או נמכרים ע”י ספקי השירות, או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים, מחוסר האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים, חוסר היכולת של האתר ו/או השירותים לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

 • שיפוי:

 

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך באתר אינטרנט זה ו/או בשירותים; (ב) כל הפרה מצידך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים (כולל הפרה מצידך של זכויות צדדים שלישיים); וכן (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים.

 • שינויים בתנאי השימוש:

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל”תנאי השימוש” בעמוד הבית של אתר האינטרנט בקישור ששמו “תנאי השימוש מעודכנים ל – ________” ו\או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בלינק “עודכן לאחרונה”, והמשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

 • הפסקת פעילות האתר ו\או השירותים וסגירת חשבון המשתמש:

 

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לאתר ו\או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי בפעילותך או השימוש שלך באתר ו\או השירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו.

 

כמו כן, החברה ראשית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו\או השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו\או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו\או השירותים. תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף “כללי”, יישארו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.

 • כללי:

 

תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה. כל תביעה בקשר לאתר אינטרנט זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר אינטרנט זה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה. תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. אתר זה רשאי גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על-ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

 • שאלות:

 

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:

https://www.skeeperapp.co.il/contact/

T.Saver Israel

Alon Schwartzman

alon@tsaver.co.il

+972 (54) 560-4819